Manastir Rudenica

Vremenska prognoza:

Manastir Rudenica

Manastir Rudenica, sa crkvom posvećenom Svetom Iliji, nalazi se nešto južnije
od manastira Veluća. Podignut je početkom XV veka, oko 1410. godine, za vreme
vladavine despota Stefana Lazarevića. Zadužbina je vlastelina Vukašina i
njegove žene Vukosave.
Arhitektonski, Rudenica pripada spomenicima moravskog graditeljstva. Osnova je u
obliku sažetog trikonohosa, apside su spolja petostrane, a iznutra polukružne, kupola
je oslonjena na pilastre, dok je priprata pokrivena niskom kalotom.
Prilično oštećen živopis, rad je slikara Teodora, koji je potpisao ime na zidu
oltarskog dela crkve.

Scroll to Top