Lesni profili

lesni profiliHiljadama godina navejavani lesni profili u Starom Slankamenu izuzetno su vredno prirodno dobro koje čuva tajne ledenog doba i klimatskih promena tokom njega.

To je geološki lokalitet jedinstven u Evropi i jedan od samo tri u svetu, jer predstavlja najkompletniji arhiv paleoklimatskih promena tokom poslednjih 800. 000 godina na evropskom kopnu, a koji se u svetu može porediti jedino sa lesnim naslagama u Kini i Centralnoj Aziji.

 
Lesni profili u Starom Slankamenu su već punih 280 godina predmet istraživanja domaćih i stranih naučnika iz različitih delova sveta. Kako su ova višedecenijska istraživanja ukazala na njihov izuzetan značaj, oni su 1975. godine stavljeni pod zaštitu i proglašeni spomenikom prirode. U I kategoriju prirodnih dobara Srbije svrstani su 2007. godine.

Otkrivajući tajne ledenog doba, lesni profili ovog interesantnog sremskog sela, nisu interesantni samo za naučnike, već primenom savremenih načina prezentacije mogu postati veoma atraktivni i za mnogobrojne turiste. Zato je u njihovoj neposrednoj blizini u budućnosti planirano formiranje atraktivnog savremenog tematskog muzeja “ Leslend “ .

Scroll to Top