Belovode

Vremenska prognoza:

belovode009Arheološko nalazište Belovode najznačajniji je lokalitet iz doba praistorije na području Petrovačke Opštine.

Tu su otkriveni tragovi velikog naselja iz mlađeg neolita ( od 5500. do 4500 pre nove ere ) , kada je na prostoru centralnog Balkana egzistirala vinčanska kultura.
Lokalitet je smešten na brežuljkastom terenu, oko 10 km jugozapadno od Petrovca, na tromeđi sela: Velikog Laola, Krvija i Tabanovca. Zahvata površinu oko 70 hektara, što ga svrstava u veća naselja vinčanske kulture.

U južnom delu lokaliteta Belovode nalazi se eponimni izvor pitke vode od koga teče istoimeni potok.

Arheološka iskopavanja kontinuirano se odvijaju od 1994. godine. Ustanovljeno je nekoliko kulturno – hronoloških faza. U najmlađoj fazi, koja odgovara završnim etapama vinčanske kulture, otkriveno je nekoliko razrušenih stambenih objekata ( sa kućnim inventarom na podu ) i prostor, najverovatnije ritualnog karaktera, sa pećima i obiljem keramičkih posuda u kojima je pripremana i prinošena hrana. Kuće su pravougaone osnove s dvema prostorijama, od kojih je jedna manjih dimenzija. Veličina kuće ne prelazi 8 x 4 m. Zidovi su rađeni od drveta oblepljeni lepom. Pod je bio od naboja sa supstrukcijom od drvenih oblica. Kuće su imale krov na dve vode, načinjen od lakog materijala.

Od pokretnih arheoloških nalaza najbrojniji su ulomci keramike: fragmentovane posude – sa mogućnošću rekonstrukcije i, manji broj, celih posuda, različitih oblika i namene. Predmeti za svakodnevnu upotrebu ( tegovi i pršljenci ) , kao i alatke od kamena, kremena i kosti – svedoče o razvijenoj zanatskoj delatnosti na Belovodama. Nađeni su i brojni predmeti religijskog karaktera: antropomorfne i zoomorfne figurine, žrtvenici, razni privesci – amuleti, prosopomorfni poklopci i izvesni tipovi posuda.
Primarna metalurgija bakra predstavlja najznačajniju pojavu na Belovodama, o kojoj nam svedoče otkrića: rudnika – na oko 10 km od naselja u izvorišnom delu reke Reškovice, velikih kamenih batova korišćenih za rudarenje , keramičkog kalupa za izradu dleta, jednog priveska i na desetine perlica od malahita.

Scroll to Top
Scroll to Top